Nellianne van Schaik

Nellianne van Schaik

Contactinformatie

Nellianne van Schaik

Curriculumexpert

Hoe belandt een Zeeuwse in de vakvernieuwingscommissie Friese taal en cultuur? In 2023 maakte ik na 21 jaren voor de klas de overstap naar SLO als curriculumexpert Nederlands vo. Met veel plezier gaf ik les aan havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw. Lesgeven betekende voor mij ook altijd: nadenken over je curriculum, leeractiviteiten bedenken die passen bij de gestelde doelen en die op een passende manier toetsen. Het curriculumdenken vond ik in mijn lesgeefpraktijk al heel boeiend en zet ik nu bij SLO op een andere manier voort.

Als docent Nederlands was ik al betrokken bij de vakvernieuwingscommissie Nederlands en nu neem ik deel aan deze commissie vanuit mijn rol als curriculumexpert. Naast mijn betrokkenheid bij het schoolvak Nederlands ben ik betrokken geraakt bij de actualisatie van de examenprogramma’s Fries. Zowel voor het Nederlands als voor het Fries geldt: samen maken we ons hard voor een boeiend, betekenisvol en kansrijk schoolvak. We staan voor een grote uitdaging: examenprogramma’s Fries inrichten die relevant zijn voor vandaag en morgen.

Dat ‘het Fries’ leeft is mij wel duidelijk geworden. In aansluiting op de geactualiseerde conceptkerndoelen Fries maken we met de vakvernieuwingscommissie Fries examenprogramma’s voor alle leerwegen en schoolsoorten waarin we de rijkdom en diversiteit van de Friese taal en cultuur beschrijven. Samen werken we aan een toegankelijk en aantrekkelijk examenvak Friese taal en cultuur, zodat Friese leerlingen van vandaag en morgen vanuit hun meertalige en Friese identiteit hun taalvaardigheid, taal- en cultuurbewustzijn vergroten!