Anke Herder

Anke Herder

Contactinformatie

Anke Herder

Curriculumexpert

Ik ben curriculumontwikkelaar Nederlands bij de afdeling voortgezet onderwijs van SLO, waar ik me onder andere bezighoud met de curriculumherziening van de leergebieden Nederlands en Friese taal en cultuur (programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's).


Ik studeerde Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met als specialisatie Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs en in 2020 promoveerde ik op een onderzoek naar interactie van Friese basisschoolleerlingen die samen schrijven in de context van onderzoekend leren. Ik heb verder onder andere gewerkt als docent, adviseur en onderzoeker bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (RuG), auteur en didactisch eindredacteur voor educatieve uitgeverijen, toetsontwikkelaar en als vakdidacticus en lerarenopleider Nederlands. Dat laatste deed ik zo'n tien jaar bij NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden, waar ik vanuit het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid ook actief was voor Friese taal en cultuur op scholen. Ik vind het belangrijk dat leerlingen in Friesland hun taalvaardigheid en hun taal- en cultuurbewustzijn vergroten. Zo leren zij om zich te verhouden tot én in te zetten voor de Friese taal en het cultureel erfgoed, vanuit hun eigen rol en positie in deze meertalige omgeving.