Leerlingparticipatie: de stem van leerlingen bij de actualisatie

Redactie Geplaatst op 19 september 2023


Wat vinden leerlingen belangrijk bij de actualisatie van de examenprogramma’s? De stem van leerlingen in dit proces is natuurlijk onmisbaar. Daarom organiseert SLO in samenwerking met Diversion en LAKS leerlingpanels. In het eerste ontwikkeljaar vonden al twee participatiesessies met (oud-)leerlingen plaats. Ook tijdens het tweede ontwikkeljaar worden leerlingen gevraagd om mee te denken over de actualisatie. Op woensdag 20 september gingen de vakvernieuwingscommissies wiskunde en natuurwetenschappelijke opnieuw met (oud-)leerlingen in gesprek. De commissies legden tijdens deze sessie een aantal concrete keuzes aan de leerlingen voor. Later dit jaar worden leerlingen ook vanuit de andere vakvernieuwingscommissies gevraagd om hun ideeën te delen.

Terugblik participatiesessies 2022

In najaar 2022 vonden twee participatiesessies met leerlingen en oud-leerlingen van vmbo, havo en vwo plaats. Zij gaven toen input op de thema’s burgerschap, digitale geletterdheid, culturele sensitiviteit en loopbaanoriëntatie. Na afloop zijn de opbrengsten uit deze sessies gedeeld met de zeven vakvernieuwingscommissies. Deze commissies werken in twee jaar tijd stap voor stap toe naar actuele examenprogramma’s. Inmiddels hebben de commissies naast een karakteristiek en raamwerk van (sub)domeinen een eerste selectie concepteindtermen uitgewerkt. Tijd om terug te blikken: wat leverden deze sessies met leerlingen concreet op voor de vakvernieuwing?

Opbrengsten voor Nederlands, moderne vreemde talen en maatschappijleer

Leerlingen gaven tijdens de participatiesessies onder andere aan dat het bij de taalvakken belangrijk is dat leraren oog hebben voor andere culturen, in het bijzonder voor leerlingen met een migratieachtergrond. De vakvernieuwingscommissies hebben in hun voorstellen expliciet aandacht geschonken aan meertaligheid, taalvariatie en talige identiteit van leerlingen. Concreet kan dit bij het vak Nederlands bijvoorbeeld betekenen dat niet alleen literaire teksten uit het Nederlandse taalgebied aan bod komen, maar ook teksten uit andere culturen.

Ook de ideeën van leerlingen rondom digitale geletterdheid zijn meegenomen in de voorstellen bij zowel de talen als maatschappijleer. Tijdens de participatiesessies benadrukten de leerlingen onder andere dat zij graag meer bedreven willen worden in het (kritisch) raadplegen van bronnen. Dat zal bij Nederlands en ook bij de andere talen en maatschappijleer expliciet terugkomen in de uitwerking van de eindtermen.

Wat betreft burgerschap gaven leerlingen aan dat ze het belangrijk vinden om oog en begrip voor elkaar te hebben. Er moet op school voldoende ruimte zijn voor dialoog en discussie, omgangsvormen, waarden en normen. Ook deze aspecten nemen de vakvernieuwingscommissies mee in de uitwerking van de eindtermen.

Opbrengsten voor wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken

Leerlingen gaven tijdens de participatiesessies ook bruikbare input voor de vakvernieuwingscommissie natuurwetenschappelijke vakken. Leerlingen benoemden bijvoorbeeld dat ze graag meer willen leren over hoe je betrouwbare en onbetrouwbare informatie van elkaar onderscheidt. Ook gaven ze aan meer te willen leren over actuele technologische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de samenleving. Deze input heeft de vakvernieuwingscommissie natuurwetenschappelijke vakken meegenomen bij het uitwerken van hun voorstellen.

De vakvernieuwingscommissie wiskunde is ook aan de slag gegaan met de ideeën van leerlingen, onder andere rondom digitale geletterdheid. Leerlingen gaven daarnaast aan dat ze het belangrijk vinden om te leren hoe je grafieken en statistieken op een goede manier kunt interpreteren. De vakvernieuwingscommissie wiskunde neemt dit mee in de voorstellen.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken